Novinky

Amper Savings poskytuje služby Masarykově univerzitě   13.8. 2019

Společnost Amper Savings, a.s. uzavřela smlouvu o energetickém managementu s Masarykovou univerzitou a rozšířila tím portfolio svých klientů o další akademický subjekt. Vedení Masarykovy univerzity se rozhodlo detailně prověřit potenciál úspor v rámci spotřebovávaných energií, aktuální účinnost provozu energetických zařízení instalovaných ve všech zřizovaných objektech a tím zajistit optimalizaci souvisejících provozních nákladů.

Mezi nejrozsáhlejší objekty univerzity dnes patří například areál Přírodovědecké fakulty, Pedagogická fakulta, Právnická nebo Lékařská fakulta, ale také budovy Rektorátu. Samostatnou a velmi významnou kapitolu pak tvoří Univerzitní kampus.

Amper Savings se tak stává dlouhodobým odborným partnerem univerzity, který je kompetentní řešit celkovou energetickou koncepci univerzitních objektů a je odpovědný za jejich energeticky úsporný provoz. Uzavřená smlouva zajišťuje činnost aktivního energetického managementu, jehož cílem je v úvodu analýza energetických bilancí včetně popisu současných provozních režimů a s tím související zavedení dispečerského systému pro monitoring a řízení spotřeby energie.

Masarykova univerzita tímto získává významný nástroj k optimalizaci spotřeby všech druhů energie a s tím spojených nákladů na jejich nákup a provoz. Tato služba je rovněž významná z hlediska ochrany životního prostředí, neboť prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií dojde ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se totiž o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování a optimalizace provozu energetického hospodářství.

Konkrétní činnost společnosti Amper Savings zajistí komplexní zmapování energetických spotřeb budov a objektů univerzity ze všech pohledů včetně vyhodnocení provozních režimů v oblasti elektro-energetiky, vytápění, chlazení apod. Výstupem bude dlouhodobá energetická koncepce Masarykovy univerzity včetně návrhu potřebných investic a doporučení k jejich realizaci. Součástí služby Amper Savings je kromě samotného zavedení monitorovacího a řídícího systému rovněž průběžné vyhodnocování spotřeb energií včetně aktivního přístupu v rámci návrhu a případné realizace konkrétních úsporných kroků dle výstupu z energetického managementu. V tomto případě je Masarykova univerzita připravena využít metodiku EPC, tedy řešení energeticky úsporných projektů se smluvní garancí úspor a to bez nutnosti vynaložení vlastních investic, tzn. s možností financování s cizích zdrojů.


Facebook