ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Lokální distribuční soustava

(PORADENSTVÍ – INVESTICE – REALIZACE PROVOZ)

Pojem lokální distribuční soustava "LDS"

LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti či k  síti rozvodu zemního plynu a zajištění dodávky elektřiny či zemního plynu pro zákazníka a jeho odběrné místo, respektive jeho objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny či plynu) připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu a to k nadřazené distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny.

Vznik lokální distribuční soustavy

LDS vznikne vymezením území pro distribuci. Následně distributor investuje do výstavby nové distribuční sítě, popř. koupí nebo pronajme od stávajícího vlastníka síť současnou. Vybraný distributor pak zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny či plynu a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti. Samostatnou činností, která může navazovat na distribuci je dodávka vlastní komodity (elektřiny, plynu) při dodržení všech pravidel volného trhu z  pohledu oprávněného zákazníka.

Právní rámec

Veškerá pravidla jsou stanovena Energetickým zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Cena služby (distribuční poplatky)

V případě vzniku LDS bude koncový odběratel elektřiny či zemního plynu platit službu stejným způsobem jako ostatní odběratelé v regionální distribuční soustavě. Cena služby je regulována státem, cenu určuje pro každé distribuční území (ČEZ, E.ON, PRE … atd.) České republiky Energetický regulační úřad cenovým rozhodnutím na kalendářní rok. Službu hradí odběratel buď svému obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím smlouvy o sdružených službách (tj. jednou fakturou spolu s cenou za silovou elektřinu či komoditu zemního plynu) nebo samostatně distribuční společnosti. Distribuční poplatky jsou stanoveny na základě Cenového rozhodnutí vydaného Energetickým regulačním úřadem dle velikosti rezervované hodnoty hlavního jističe odběratele či ročního odběru odběrného místa v  případě zemního plynu.

Popis typicky realizované LDS elektřiny

LDS bude sloužit k připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka z rozvodů 0,4 kV. Vedení 0,4 kV bude napojeno z transformační stanice, která bude sloužit pro napájení LDS elektřinou. Transformační stanice bude připojena na distribuční rozvod nadřazené distribuční společnosti. Provozovatel LDS zodpovídá za provoz i spolehlivost zařízení LDS a bude distribuční partner pro plánované koncové zákazníky (odběratele elektřiny).
Koncový odběratelé elektřiny budou napojeny z hladiny nízkého napětí (0,4 kV) a měřeni elektroměrovou soupravou odpovídajících parametrů pro fakturační měření.

Popis typicky realizované LDS  zemního plynu

LDS bude sloužit k připojení koncových odběratelů k  síti zemního plynu a zajištění dodávky plynu pro zákazníka z rozvodů nízkotlakého zemního plynu. Rozvod bude napojen z  regulační stanice zemního plynu, která bude sloužit pro zásobování rozvodu plynem. Regulační stanice bude připojena na distribuční rozvod nadřazené distribuční společnosti. Provozovatel LDS zodpovídá za provoz i spolehlivost zařízení LDS a bude distribuční partner pro plánované koncové zákazníky (odběratele zemního plynu).
Koncový odběratelé zemního plynu jsou vesměs napojeni v  úrovni NTL plynu a měření je prováděno plynoměrnou soupravou odpovídajících parametrů pro fakturační měření.

Výhody LDS pro investora - developera

  • Možná úspora investičních nákladů na vybudování energetické infrastruktury
  • Úspora za provoz energetické infrastruktury
  • Možné bonusové zvýhodnění za poskytnutí území pro distribuci elektřiny či zemního plynu, dle předem stanovených podmínek
  • Flexibilnější servis při provozování, připojování a v obsluze zákazníků v  LDS
  • Pomoc již v  první fázi úvah a při vzniku projektu (ověření možnosti připojení vazba projekce a budoucí provoz)
  • Svobodná volba koncového zákazníka při výběru dodavatele silové elektřiny či zemního plynu
  • Zázemí kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z  největších energetických hospodářství v  rámci ČR
  • Přenesení veškeré legislativní a administrativní náročnosti na nás
  • Výsledkem a sjednocením výše uvedeného je úspora pro Vás.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook