Veřejný sektor

ČVUT

ČVUT Poskytování energetických služeb s využitím energetického managementu v objektech ČVUT

Klient:
České vysoké učení technické v Praze (SÚZ)
Vaníčkova 315/7
160 17  Praha 6

Doba plnění:
Smlouva na dobu určitou, 4 roky
1.2.2018 - 31.1.2022

Dotčené objekty:

Projekt řeší cca 50 objektů (areál Strahov, ubytovny, koleje, menzy, studentské domy, administrativně kulturní objekty a sportovní areály).

Realizovaná opatření a poskytované služby:

Předmětem smluvního vztahu je poskytování energetických služeb v rámci provozu tepelných zdrojů, vzduchotechniky, klimatizace a MaR (měření a regulace). Projekt zajištuje činnost aktivního energetického managementu včetně zásobování teplem a ostatních médií, servisních činností a  rešení provozního režimu všech energetických zařízení dle požadavku jednotlivých objektů ČVUT při dodržení maximální efektivity využití energetických komodit s cílem dosažení významných energetických úspor.

  • energetický management, dispečerský monitorovací systém, obsluha a průběžné kontroly, opravy a údržba vybraných energetických zařízení a technologických souborů (kotelen, tepelných rozvodů, výměníkových a předávacích stanic, vyhrazených tlakových zařízení, plynových zařízení včetně rozvodů médií, skladů materiálu a chemikálií),

  • vedení opatření k řízení kvality poskytovaných služeb – tzv. „help desk“ pro sumarizaci poruch a závad s on-line přístupem k zajištění průběžné kontroly kvality poskytovaných služeb,

  • zajištění pravidelných kontrol provozních parametrů u energetických zdrojů vybavených dálkovým přístupem v pravidelných hodinových intervalech,

  • provádění revizí zařízení dle právních a ostatních předpisů, včetně platných technických norem, provádění zkoušek a měření dle požadovaných předpisů a podmínek výrobců souvisejících energetických zařízení,

  • obsluha tepelných zdrojů, vzduchotechnických zařízení, klimatizace, měření a regulace, zajišťění servisu a oprav včetně ostatních topenářských a plynařských prací,

  • zajištění veškerých právních a legislativních povinností provozovatele zařízení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, plnění povinností vůči poskytovatelům tepla a ostatních médií a orgánům státní správy a státního dohledu.

Referenční náklady:
Teplo:
Elektřina:
Voda:

Facebook